image banner
Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Tải về