Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/CT-TTg 11/02/2024 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 25
Tải về 0
142/QĐ-TTg 02/02/2024 Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Lượt xem: 17
Tải về 0
2568/QĐ-BTTTT 29/12/2023 Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số
Lượt xem: 50
Tải về 1
451/KH-UBND 29/12/2023 Triển khai báo cáo thực hiện 16 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 0
443/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 44
Tải về 2
1690/QĐ-TTg 26/12/2023 Phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 37
Tải về 0
2463/QĐ-BTTTT 15/12/2023 Quyết định Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (phiên bản 1.0)
Lượt xem: 71
Tải về 0
3019/QĐ-UBND 28/11/2023 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
Tải về 0
1758/QĐ-BTTTT 12/09/2023 Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
Lượt xem: 93
Tải về 1
325/KH-UBND 07/08/2023 Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 137
Tải về 6
123