image banner
Quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 951/QĐ-BTTTT  ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Tải về