image banner
Kế hoạch số 210/KH-BCĐ ngày 19/4/2023 của BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Lào Cai, năm 2023

Tải về