image banner
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp năm 2024

Trong những năm gần đây công tác phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của Lào Cai  đã có những tăng trưởng đáng kể phục vụ góp phần không nhỏ vào công tác phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo xây dựng QPAN, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các phần mềm hiện tại mới chỉ đang triển khai tại các đơn vị trực thuộc trong ngành theo từng lĩnh vực phụ trách, còn lại phần lớn các cơ sở dữ liệu, hồ sơ lưu trữ của toàn ngành hiện đang thực hiện lưu trữ thủ công bằng bản giấy tại kho lưu trữ của của đơn vị, về cơ bản chưa đáp ứng với mục tiêu của Chính phủ, của tỉnh về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng được giao và thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác xây dựng chiến lược, giám sát đánh giá quá trình thực hiện chiến lược, kế hoạch 5 năm, hàng năm, quy hoạch, kế hoạch cơ cấu ngành Nông nghiệp, các chương trình, dự án và kế hoạch hành động giai đoạn của ngành theo đúng lộ trình phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thì việc cập nhật, lưu trữ dữ liệu chuyên ngành thường xuyên phải đảm bảo chính xác, kịp thời, khoa học và gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đồng thời các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải đảm bảo phục vụ kết nối với hệ thống thông tin báo cáo dùng dung của tỉnh và của Bộ Nông nghiệp PTNT. Hơn nữa, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới làm thay đổi nền tảng phát triển kinh tế và xã hội và căn cứ chương trình chuyển đối số Quốc gia, chương trình chuyển đối số của tỉnh với mục tiêu phát triển Chính phủ số/Chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và của cả nước nói chung thì việc đầu tư xây dựng hệ thống thông tin và tạo lập Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là hết sức cần thiết. 

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Duy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

 họp triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp

Căn cứ Văn bản số 453/UBND-VX ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc dự kiến danh mục dự án/hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024, ngày 27/02/2024, đồng chí Đỗ Văn Duy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đã họp, triển khai với Tổ giúp việc Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp. Theo đó, đồng chí yêu cầu Tổ giúp việc tham mưu cho Giám đốc Sở việc xây dựng đề cương và dự toán chi tiết cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Trước mắt, trong năm 2024 tập trung vào 02 lĩnh vực chính là Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Lâm nghiệp.

Việc tạo lập và quy chuẩn dữ liệu hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về thông tin lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT sẽ là cơ sở và nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng để thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong quản lý hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành được giao, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu của UBND tỉnh, thuận lợi, an toàn góp phần phục vụ nhân dân kịp thời, chính xác. Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu một cách khoa học, chính xác, kịp thời. Mang lại khả năng truy xuất, tìm kiếm thông tin thuận tiện ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào bởi phần mềm; Dễ dàng mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tài nguyên dữ liệu số; Liên thông, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu – LGSP của tỉnh Lào Cai. Khi triển khai việc tạo lập CSDL thông tin về lĩnh vực của ngành sẽ được thu thập, cập nhật thường xuyên, đảm bảo chế độ bảo mật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thuộc lĩnh ngành quản lý, như: Quản lý chắc biến động, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh số liệu, thông tin về lĩnh vực ngành được giao. Đặc biệt phục vụ có hiệu quả cho việc cung cấp cơ sở dữ liệu trong việc tham mưu cho Bộ Nông nghiệp PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai về xây dựng quy hoạch ngành, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển ngành theo từng giai đoạn và 5 năm.

Hoàng Thành Trung – Sở Nông nghiệp và PTNT