image banner
Tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số tại địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

anh tin bai

Phát triển hạ tầng số để nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương.

Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố được xác định với 24 tiêu chí thành phần, chia theo 6 nhóm tiêu chí chính, bao gồm: Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số; hạ tầng viễn thông băng rộng; hạ tầng điện toán đám mây; hạ tầng công nghệ số; nền tảng số; sử dụng dịch vụ viễn thông.

Trình tự đánh giá bao gồm 03 bước, cụ thể:

Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Bước 2: Cục Viễn thông tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

Bước 3: Căn cứ văn bản xác nhận hoặc góp ý về kết quả đánh giá lần 1 của các Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đánh giá kết quả lần 2, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định cũng quy định rõ, Cục Viễn thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng bộ tiêu chí DII. Đồng thời, định kỳ hàng năm tổ chức thu thập dữ liệu, công bố kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí DII của các địa phương; phát triển phần mềm đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu với các địa phương…

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số để nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương theo bộ tiêu chí DII. Phối hợp với Cục Viễn thông trong việc đánh giá bộ tiêu chí DII của địa phương.

 

Ánh Nguyễn