image banner
Kế hoạch hành động thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
Tải về