image banner
Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 20/12/2023
Chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Tải về