image banner
Báo cáo số 962/BC-TCTTKDA ngày 02/7/2023 của Tổ công tác triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Báo cáo Kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giải đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Từ 21/01/2023 đến 20/06/2023)

Tải về