image banner
Báo cáo số 1763/BC-TCTTKĐA ngày 02/11/2023 của Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Kết quả thực hiền Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 10/2023 và nhiệm vụ tháng 11/2023
Tải về