image banner
Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

anh tin bai
 

Sẽ đưa Bản đồ số hộ kinh doanh vào sử dụng.

Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6049 về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD).

Chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của thông tin công khai hộ kinh doanh, giải quyết thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác trên chức năng BĐSHKD.

Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề, doanh thu, mức thuế và các thông tin khác theo đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai chức năng BĐSHKD đạt hiệu quả, đúng quy định; hướng dẫn cài đặt và sử dụng chức năng BĐSHKD; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để xử lý kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng BĐSHK.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng BĐSHKD; phối hợp cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế tại địa phương trong quá trình triển khai cài đặt, vận hành chức năng BĐSHKD.

Tuyên truyền sâu rộng về chức năng BĐSHKD trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố.

Khuyến khích người dân, hộ kinh doanh, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thường xuyên tra cứu, phản hồi thông tin về hộ kinh doanh (địa điểm, ngành nghề, doanh thu, mức thuế…) trên chức năng BĐSHKD, giúp cơ quan thuế kịp thời hiệu chỉnh và xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đạt hiệu quả.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện chức năng BĐSHKD.

anh tin bai

Theo Báo Lào Cai điện tử.

https://baolaocai.vn/trien-khai-chuc-nang-ban-do-so-ho-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh-post376363.html