image banner
Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai năm 2023
Lào Cai phấn đấu hết năm 2023 đạt tỷ lệ Hợp tác xã (HTX), Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nền tảng số đạt 25% trở lên; Tỷ lệ HTX, DNNVV có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 100%.

Đó là mục tiêu được UBND tỉnh Lào Cai đề ra tại Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 28//5/2023 hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2023. Trong đó tập trung vào tuyên truyền phổ biến, đào tạo tập huấn, nâng cao nhận thức của khu vực HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số; Hỗ trợ, thúc đẩy HTX, DNNVV thực hiện chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các nhiệm vụ cần thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cao; Cần bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2023 tỉnh Lào Cai đảm bảo 100% HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền phổ biến, tiếp cận thông tin, kiến thức về chuyển đổi số; Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số cho trên 200 HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu hỗ trợ từ 03 - 05 HTX, DNNVV tham gia Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số. Phấn đấu hết năm 2023 đạt tỷ lệ HTX, DNNVV sử dụng nền tảng số đạt 25% trở lên; Tỷ lệ HTX, DNNVV có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 100%.

Lào Cai đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể như: Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho HTX, DNNVV. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, các Chương trình, Kế hoạch, Văn bản của Trung ương và của Tỉnh về hỗ trợ chuyển đổi số, đặc biệt trong khu vực HTX, DNNVV.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh duy trì, thường xuyên cập nhật tin, bài, phóng sự, chuyên đề về chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong khu vực HTX, DNNVV nói riêng trên chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số tại địa chỉ: https://chuyendoiso.laocai.gov.vn, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội,...

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị có liên quan: Tổ chức đánh giá, khen thưởng các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích nhân rộng mô hình chuyển đổi số thành công.

Chú trọng tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho HTX, DNNVV

Đối với công tác tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho HTX, DNNVV, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số cho các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Các sở chuyên ngành (Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh,…) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan: Tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề hỗ trợ HTX, DNNVV ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành, lĩnh vực; xây dựng các giải pháp marketing online, nhận diện thương hiệu sản phẩm…; Hỗ trợ ứng dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng; Hỗ trợ ứng dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử,...

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hỗ trợ các nền tảng số tham gia Chương trình tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu, quảng bá về các giải pháp, nền tảng xuất sắc hỗ trợ cho các HTX, DNNVV thực hiện chuyển đổi số.

Đối với chính sách, chương trình hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số, được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số cụ thể theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số

Tổ chức hướng dẫn HTX, DNNVV về Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số và sử dụng công cụ, phần mềm hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin Chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp. Khuyến khích, vận động các HTX, DNNVV tham gia, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn.

Tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số HTX, DNNVV trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai các hoạt động giới thiệu, kết nối HTX, DNNVV với mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình hỗ trợ chuyển đổi số HTX, DNNVV.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, HTX ứng dụng thương mại điện tử như: Tạo gian hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh (sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,…) lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp, HTX triển khai, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số thông qua các Hội nghị xúc tiến thương mại, Hội chợ, Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến, Chợ online 4.0, Ngày Online Friday,… và các nhiệm vụ trọng tâm khác tại Kế hoạch hành động số 86/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai…”.

Hỗ trợ HTX, DNNVV thực hiện chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phát triển hạ tầng số, cung cấp các dịch vụ số để thúc đẩy chuyển đổi số trong HTX, DNNVV, cụ thể: Phát triển hạ tầng số, hạ tầng cáp quang băng rộng, dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đến khu vực HTX, DNNVV phục vụ triển khai các ứng dụng số; Kết nối, lựa chọn các nền tảng hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số, các nền tảng theo chương trình, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, DNNVV tham gia thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số của cơ quan nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo như: Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Hằng Nguyễn