image banner
Tài liệu họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số quý III năm 2023

STT

Nội dung

Tải về

1

Ổn định tổ chức; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 

2

Quán triệt, chỉ đạo hội nghị.

 

3

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023.

2. Dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số, cải thiện chỉ số DTI và chỉ số ICT Index tỉnh Lào Cai năm 2024

3. Tờ trình xin ý kiến BCĐ về một số nội dung

 Dự thảo báo cáo

Phụ lục báo cáo

Dự thảo kế hoạch

Tờ trình của cơ quan thường trực

 4  Thành viên BCĐ Chuyển đổi số tỉnh thảo luận, cho ý kiến.
 5  Nghỉ giải lao.  
 6

 Hội nghị tiếp tục thảo luận, cho ý kiến.


 7  Thường trực BCĐ Chuyển đổi số phát biểu ý kiến
 8  Kết luận, bế mạc hội nghị.