image banner
Tài liệu Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Cụm thi đua số 2 - Bộ Thông tin và Truyền thông
 

Stt

Nội dung

Tải file

Tài liệu chiều ngày 22/4

1

Giấy mời Hội nghị

Tải file

2

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm Thi đua số 2 năm 2023

Tải file

3

Chương trình tổng thể tổng kết Cụm Thi đua số 2 năm 2023

Tải về

4

Kế hoạch hoạt động của Cụm số 2 năm 2024

Tải file

5

Phát động thi đua Cụm Thi đua số 2 năm 2024

Tải file

6

Giao ước Cụm Thi đua số 2 năm 2024

Tải file

7

Thông báo tổng hợp kết quả chấm điểm kiểm tra chéo công tác thi đua hen thưởng Cụm thi đua số 2 năm 2023

Tải file

Tài liệu chiều ngày 23/4

1

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm Thi đua số 2 năm 2023

Tải file

2

Chương trình tổng thể tổng kết Cụm Thi đua số 2 năm 2023

Tải file

3

Tham luận về chuyển đổi số - STT&TT tỉnh Lạng Sơn

Tải file

Tải file

4

Tham luận về công tác tổ chức báo chí, truyền thông - STT&TT tỉnh Hà Giang

Tải file

Tải file

5

Tham luận về chuyển đổi số - STT&TT tỉnh Điện Biên

Tải file

 6 Tham luận UBND thị xã Sa Pa

 Tải file

Tải file