image banner
Tài liệu hội nghị Bộ Thông tin và Truyền thông - UBND tỉnh Lào Cai tháng 8/2023
 Stt Nội dung Tài liệu
 1 Kế hoạch phối hợp chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023
Tải tài liệu
2 Báo cáo kết quả chuyển đối số quý II năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023 Tải tài liệu
3 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023

Tải tài liệu