image banner
Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ ngày 12/7/2023
Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ ngày 12/7/2023 
STT  Tên tài liệu  Tải về
 1  Giấy mời họp  Giấy mời
 2  Báo cáo chuyên đề: Tổng quan kết nối chia sẻ dữ liệu  Báo cáo
 3  Báo cáo chuyên đề: Tổ công nghệ số cộng đồng Báo cáo 
 4

 Link tải tài liệu chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông 

https://dti.gov.vn/Home/ChiTietHoiNghi?id=16

Link tài liệu Bộ TT&TT 
5

 Link tải tài liệu Đề án 06 của Bộ Công an

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/15CRT0hd3rGBuvQUyj--UQVWU1sUDdjR-?usp=sharing

 Link tài liệu Bộ Công an
6  Báo cáo kết quả thực hiện đề án 06 của tỉnh

 Báo cáo

Phụ lục 1

Phụ lục 2

 7  Dự thảo báo cáo chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh quý II/2023  Dự thảo báo cáo