image banner
Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023

STT

Nội dung

Tài liệu

1

Báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023

 Tải về

2

Các phụ lục của Báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023  Tải về

3

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024

Tải về