image banner
Diễn tập thực chiến phân tích, điều tra, xử lý và ứng cứu sự cố tấn công mạng tỉnh Lào Cai năm 2023

STT

Tài Liệu

Tải Về

1

Tập huấn Quy trình xử lý và ứng phó sự cố ATTT

Tải về

2

Rà soát điều tra mã độc trên windows

Tải về