image banner
Đánh giá kết quả phối hợp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

STT

Nội dung

Tài liệu

 1

BÁO CÁO Kết quả phối hợp chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023

  Tải về

2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NĂM 2024  Tải về

3

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Tải về

4

KẾ HOẠCH Phối hợp chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023 

Tải về

5

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI

Tải về

6

 BC-UBND Kết quả thực hiện KH phối hợp với BTTTT về CĐS tỉnh Lào Cai (1)

Tải về