image banner
Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023
Tài liệu phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình
 Tải về
2 Báo cáo tóm tắt chuyển đổi số quốc gia
 Tải về
3 Slide-Báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và năm dữ liệu số quốc gia    Tải về
4 Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
 Tải về
5 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
 Tải về
6 Tham luận: Be Group – Nền tảng tiêu dùng số đa dịch vụ “Make in Việt Nam
 Tải về
7 Tham luận: Xu hướng công nghệ thanh toán số toàn cầu
 Tải về