image banner
Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Công điện: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Tải về
2 Báo cáo tổng hợp tóm tắt sơ kết tình hình chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Tải về
3 Kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lần thứ nhất
Tải về
4 Báo cáo sơ kết triển khai Chuyển đổi số quốc gia 06 tháng đầu năm 2023
Tải về
5 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng năm 2030
Tải về
6 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tải về
7 Báo cáo sơ kết tình hình 06 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022
Tải về
8 Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Tải về
9 Báo cáo tổng hợp hiện trạng dữ liệu số trong cơ quan nhà nước
Tải về