image banner
Báo cáo số 486/BC-BCĐ ngày 22/11/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lào Cai
Kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 11 năm 2023
Tải về