image banner
Báo cáo số 3853/CAT-PC06 ngày 31/10/2023 của Công an tỉnh Lào Cai
Kết quả kiểm tra triển khai, thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tải về