image banner
Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tải về