image banner
Báo cáo số 531/BC-STTTT ngày 06/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022, Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 và Nghị quyết số 20 - NQ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai


TT Nội dung Tài liệu
 1  Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022, Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2022 và Nghị Quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai  Tải về
 2  Biểu 01: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết số 35-NQ/TU  Tải về
 3  Biểu 02: Tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu 18 đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2020-2025  Tải về
 4  Biểu 2.1: Tổng hợp nguồn vốn thực hiện Đề án 08-ĐA/TU năm 2023 Tải về
 5  Biểu 03: Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh uỷ  Tải về