image banner
Thông báo số 17-TB/BCĐCĐS ngày 27/12/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

tại Hội nghị tổng kết công tác Ban Chi đạo năm 2023

Tải về