image banner
Báo cáo số 10-BC/BCĐCĐS ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023
Tải về