image banner
Báo cáo số 07-BC/BCĐCĐS ngày 16/11/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và định hướng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
Tải về