image banner
Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tài liệu phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
2 Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Tải về
3 Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Tải về