image banner
Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
2 [Slide] - Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
3 Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
4 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
5 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
6 Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
7 [Slide] - Báo cáo tóm tắt Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
8 Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về