image banner
Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
2 Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Tải về
3 Câu chuyện chuyển đổi số năm 2021
Tải về
4 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2022
Tải về
5 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Tải về