image banner
Hội nghị Hướng dẫn triển khai Dịch vụ Công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Tài liệu hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Giới thiệu về Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tải về
2 Rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng Dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ; Rà soát thực trạng Dịch vụ công trực tuyến hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
Tải về
3 Các giải pháp thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tải về