image banner
Báo cáo số 51/BC-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Tải về