image banner
Báo cáo số 47/BC-BTTTT ngày 08/05/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo Kết quả triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (tính đến ngày 31/12/2022)

Tải về