image banner
Báo cáo số 10-BC/BCĐCĐS ngày 10/3/2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và các mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 tỉnh Lào Cai

Tải về