image banner
Thông báo số 15-TB/BCĐCĐS ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết quý II năm 2023
Tải về