image banner
Quyết định số 780/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tải về