image banner
Quyết định số 1080/QĐ-BTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Tải về